Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện thông báo:

Về việc: Khánh thành cải tạo nhà thờ Đại tôn và Lễ Trung nguyên tại Nhà thờ Đại tôn.

Thành phần: con cháu trong họ.

Thời gian: 13h00 ngày 24/8/2018

Địa điểm: Thôn Minh Quí, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ghi chú: các tổ chức, cá nhân tham dự liên hệ với ông Phan Huy Tiến – SĐT 0913054560

hoặc ông Phan Huy Huân – SĐT 0961102142 để biết thêm chi tiết.

Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện