Lịch sử dòng họ

Họ PHAN ta nguyên quán ở thôn Chi Bồng (sau đổi thành thôn Hữu Phương), xã Thu Hoạch, tổng Canh Hoạch, huyện Thiên Lộc (sau đổi thành huyện Can Lộc), phủ Đức Quang (sau đổi thành phủ Đức Thọ), tỉnh Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh). Our Phan’ native homeland was in Chi Bong Village (later be changed into Huu Phuong), Thu Hoach Commune, Canh Hoach Pasa, Thien Loc Dis., (then be changed into Can Loc,) Duc Quang Sub-province (later be changed into Duc Tho), Nghe An Province (now belonged to Ha Tinh Pro.,) Tổ tiên ta vốn nghề nông nghiệp, lại có nghề ca nhạc. Sau các Cụ di cư đến thôn Gia Mỹ Đoài (sau đổi là thôn Gia Thiện), xã Canh Hoạch (cùng tổng), rồi nhập tịch ở thôn ấy, nhưng sổ sách giáo phường trong bản huyện vẫn chép là họ ta ở xã Thu Hoạch cho nên các Cụ mấy đời gần đấy đi thi cử vẫn đề nguyên quán ở xã Thu Hoạch.Tên hiện nay của nguyên quán họ PHAN là thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.