THÔNG TIN CHUNG

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Tên dòng họ
  • Nguyên quán
  • Thủy tổ dòng họ
  • NGÀY giỗ tổ
  • : Đại tôn
  • : Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  • : Phan Văn Canh
  • : 01/5 (ÂL)
 • THÔNG TIN CHI
  • Tên dòng họ
  • Nguyên quán
  • Thủy tổ dòng họ
  • NGÀY giỗ tổ
  • : Đại tôn
  • : Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  • : Phan Văn Canh
  • : 01/5 (ÂL)
  • Tên dòng họ
  • Nguyên quán
  • Thủy tổ dòng họ
  • NGÀY giỗ tổ
  • : Đại tôn
  • : Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  • : Phan Văn Canh
  • : 01/5 (ÂL)
  • Tên dòng họ
  • Nguyên quán
  • Thủy tổ dòng họ
  • NGÀY giỗ tổ
  • : Đại tôn
  • : Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  • : Phan Văn Canh
  • : 01/5 (ÂL)