DANH SÁCH NGHIÊN CỨU VỀ DÒNG VĂN PHAN HUY

STT Tên tác phẩm Tác giả Năm phát hành
1 Giao diện giới thiệu Phan Huy Tuấn 2018
2 Giao diện màn hình chủ Phan Huy Tuấn 2018
3 Giao diện Phan Huy 1990
4 Tác phẩm dòng văn Phan Huy Phan Huy Lê 1999